Estás en: Inicio | Notícies | EDICTE – OBERTURA DE PERÍODE DE COBRAMENT VOLUNTARI


Es posa en coneixement dels contribuents i altres interessats que, a partir del pròxim dia 7 de març i fins al 10 de maig, tots dos inclusivament, tindrà lloc la cobrança voluntària dels següents tributs:

Gestió Suma:
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
Recollida de Residus Sòlids Urbans

Gestió Ajuntament:
Exaccions municipals: Guals

El pagament de rebuts podrà realitzar-se:

PER INTERNET en www.suma.es
Sense Certificat Digital – Amb la dada de Referència o CSV

AMB TARGETA / AMB BIZUM
Amb Certificat Digital

SEU ELECTRÒNICA:

 • Pagament per Banca Electrònica mitjançant: Sabadell.
 • Pagament amb targeta.
 • Pagament amb BIZUM

EN LA SEUA BANCA ELECTRÒNICA

 • www.bancsabadell.com
 • www.cajamar.es
 • www.grupocooperativocajamar.es
 • www.ruralcentral.es
 • www.ruralvia.com

PER TELÈFON (965 292 000): De 8 a 21 hores de dilluns a divendres. De 10 a 14 hores els dissabtes.
Sol·licite la informació necessària per a realitzar el pagament AMB TARGETA.
Imprescindible facilitar el Codi Segur de Verificació (CSV) del rebut.

PRESENCIAL EN LES OFICINES DE SUMA. GESTIÓ TRIBUTÀRIA AMB TARGETA
(*) Accés Lliure per als següents tràmits: Pagament, domiciliació i fraccionament.
Acceso con Cita Previa para el resto de trámites.
Summa Gestió Tributària posa a la seua disposició el Servei de Cita Prèvia que permet concertar dia i hora per a ser atés en les Oficines tributàries i realitzar diverses gestions.
També qualsevol consulta podrà ser atesa en els canals no presencials disponibles:
Telèfon d’Atenció al Contribuent 965 292 000 i en suma.es (xat en línia i Suma
Respon).

EN CAIXERS AUTOMÀTICS

 • Caixa Ontinyent  CAIXALTEA
 • Sabadell  CaixaCallosa
 • Eurocaja Rural  Caixa Popular
 • CAJAMAR CajaRural

ENTITATS COL·LABORADORES

En qualsevol de les Sucursals de les entitats bancàries col·laboradores.

 • Caixa Ontinyent
 • Caja Rural Central
 • CAJAMAR CajaRural
 • CaixaCallosa
 • CAIXALTEA
 • Caixapetrer
 • Sabadell
 • Eurocaja Rural
 • Caixa Popular

EN LES OFICINES DE CORREUS – PER GIR POSTAL
Aquest mitjà de pagament està subjecte a un cost que fixa la Societat Estatal de Correus i ha de satisfer-se pel sol·licitant del servei.

PER DOMICILIACIÓ
Els rebuts domiciliats, es carregaran el 3 de maig de 2022 en el compte de l’entitat financera indicada en l’ordre de domiciliació.
Tindran efecte en aquest període voluntari les domiciliacions rebudes i formalitzades en Suma fins al 26 d’abril de 2022.
Les dades relatives a les domiciliacions podran consultar-se en qualsevol oficina de Suma o en el telèfon d’atenció al contribuent 965 292 000. Així mateix, es detallaran en l’avís de rebuts domiciliats en www.suma.es, de la disponibilitat dels quals s’informarà a través de correu electrònic a l’adreça aportada pel contribuent.
En cas de no recepció en el domicili del document de cobrament o extraviament d’aquest, els contribuents podran obtindre un duplicat de la següent manera:
– En www.suma.es
– Per telèfon en el 965 292 000.
De 8.00 a 21.00 hores de dilluns a divendres.
De 10.00 a 14.00 hores els dissabtes.
– En qualsevol dels Oficines de Suma. Gestió Tributària durant tot el període
de cobrança. De 8.30 a 14.00 hores.
– En el seu municipi: El 28 d’abril. De 9.30 a 13 hores
La no recepció del document de cobrament pel contribuent no eximirà a aquest de l’obligació del pagament, havent d’interessar l’obtenció del duplicat esmentat en el paràgraf anterior.
L’horari d’atenció al contribuent de les Oficines Tributàries serà de 8’30 a 14’00 hores. El d’atenció en els municipis assenyalats en l’itinerari, es fixarà pel propi Ajuntament i es donarà publicitat per aquest. En el telèfon d’atenció al contribuent 965 292 000, de 8.00 a 21.00 hores de dilluns a divendres i de 10.00 a 14.00 hores els dissabtes.
Es recorda la conveniència de fer ús de la modalitat de domiciliació de pagament dels rebuts a través d’Entitats Financeres per a pròxims períodes, conformement a les normes assenyalades en l’art. 38 del Reglament General de Recaptació. En aquest cas s’avisarà del
càrrec en compte amb un termini de quatre setmanes d’antelació.
A partir del dia 11 de maig, inclusivament, tots els rebuts pendents de pagament incorreran en els recàrrecs del període executiu en els termes dels articles 26 i 28 de la Llei 58/2003,
General Tributària, reportant interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produïsquen.


JACARILLA
L’Alcaldessa – Presidenta, Sra. Pilar DÍAZ RODRÍGUEZ

Et pot interessar