Pla antifrau

Estás en: Inicio | L’Ajuntament | Pla antifrau

Pla antifrau de l’Ajuntament de Jacarilla

Logo del Pla de recuperació, transformació i Resiliència
Logo de la UE NextGenerationEU

L’Ajuntament de Jacarilla com a beneficiari dels fons NextGeneration de la Unió Europea a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha elaborat el denominat “Pla de Medidas Antifrau de Jacarilla”. Es dona així compliment al que es preveu en l’Ordre del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i es reforça el compromís d’aquest Ajuntament, en la lluita contra el conflicte d’interés, el frau i la corrupció.

La base jurídica es troba en l’article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i el Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència; i en l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió del PRTR, així com en les orientacions del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública del 24 de gener de 2022, per al reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos, referits en l’article 6 de la citada Ordre HFP 1030/2021, tot això, adaptant-ho a les característiques pròpies d’aquest Ajuntament, amb la finalitat d’articular un sistema local de gestió del risc de frau en l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L’objecte d’aquest Pla és garantir que els fons corresponents al PRTR que gestionarà i executar aquest Ajuntament s’utilitzen de conformitat amb les normes aplicables a la prevenció, la detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interessos.

Per a això es documenta una estratègia dirigida a aconseguir un model d’organització que integra els principis de responsabilitat, transparència, optimització de recursos, compliment, integritat i gestió per objectius, així com el seu seguiment i control.

Concreta una sèrie de mesures de control del risc de frau en l’àmbit d’aquest Ajuntament, tenint en compte que les competències en matèria de frau, exclusivament administratives, que té atribuïdes, en cap cas inclouen competències d’investigació.

Aquest Pla tindrà duració indefinida, però d’acord amb el marc normatiu i regulador, podrà ser objecte d’actualització en qualsevol moment, o a mesura que es vagen incorporant nous mecanismes o regles de control per part de la Comissió Europea o el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, o les directrius i protocols que concrete el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, segons el que es preveu en el PRTR.

Aquest sistema està recolzat en quatre grans àrees per a contemplar els diferents aspectes de la lluita contra el frau i la corrupció: prevenció, detecció, correcció i persecució.

Aquest Pla de mesures antifrau contempla també el procediment a seguir per al tractament dels possibles conflictes d’interés, tenint en compte que, si bé l’existència d’un possible conflicte d’interés no determina necessàriament l’existència de frau, no resoldre aqueix conflicte d’interés a temps sí que podria portar a una situació de frau.

L’actuació d’aquest Pla de mesures antifrau es circumscriu a l’àmbit de l’actuació de l’Ajuntament de Jacarilla, aplicant-se’ls seues mesures a totes els persones d’aquest Ajuntament que és vegen implicades en la gestió de diners públics i, en concret, els qui tinguen algun tipus de relació amb el disseny, gestió, elaboració, control o execució dels projectes que compten amb finançament del PRTR.

Resulta igualment d’aplicació, en la forma que en ell es determina, als perceptors de fons, beneficiaris d’ajudes, contractistes i subcontractistes dels projectes municipals vinculats al PRTR

El “Pla de Mesures Antifrau de Jacarilla”, ha sigut tramitat amb número d’expedient electrònic de l’Ajuntament 180/2022, i aprovat per acord plenari de data 27/10/2022.

DENÚNCIES

En conseqüència, si vosté té coneixement d’alguna situació que poguera suposar un risc de frau, pot manifestar-lo, amb registre d’entrada, en el canal de denúncies. Aquestes denúncies seran rebudes, estudiades i analitzades pel Comité Antifrau.

Igualment, s’informa que a més dels procediments establits en aquest mateix document, qualsevol ciutadà o empleat públic, podrà comunicar fets presumptament fraudulents al SNCA, a través del canal de denúncies extern “Infofraude”, habilitat a aquest efecte per aquest servei en l’adreça web:

Enllaç al canal de denúncies SNCA:

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/paginas/denan.aspx

CONFLICTE D’INTERESSOS

A fi de garantir la imparcialitat en els procediments de contractació/subvenció, els participants en el procés de preparació i tramitació dels expedients faran una declaració d’absència de conflictes d’interés (DACI).

AVALUACIÓ PROPOSADA O MATRIU DE RISCOS

Segons disposa l’article 6.5.c de l’Ordre de gestió del PRTR, dins de l’elaboració d’un Pla de mesures antifrau ha de preveure’s “…la realització, per l’entitat de què es tracte, d’una avaluació del risc, impacte i probabilitat del risc de frau en els processos clau de l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la seua revisió periòdica, biennal o anual segons el risc de frau i, en tot cas, quan s’haja detectat algun cas de frau o hi haja canvis significatius en els procediments o en el personal”, per la qual cosa l’avaluació de riscos sembla estar limitada al fenomen del frau sense incloure els altres tres riscos − la corrupció, els conflictes d’interessos i el doble finançament − als quals fa referència el Reglament del MRR.

No obstant l’anterior,  l‘eina d’avaluació proposada o matriu de riscos, comprén els quatre riscos que afecten l’execució del Mecanisme i respecte als quals resulta necessari adoptar mesures de prevenció i detecció.

INDICADORS DE RISC

Possibles “indicadors de risc” o també denominats “banderes roges”, entenent per elles els senyals d’alarma, pistes o indicis de possible frau, serien les següents:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL ANTI-FRAU

L’Ajuntament de Jacarilla va manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, la seva adhesió als principis més estrictes d’integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seva activitat sigui percebuda per tots els agents que s’hi relacionen com a oposat al frau i la corrupció en qualsevol de les seves formes.